Ein Klavier für Ihre Musik.

Gegevensbescherming

Dit privacybeleid legt u uit wat de aard, de omvang en het doel zijn van de verwerking van persoonsgegevens (hierna te noemen "gegevens") binnen ons onlineaanbod en de bijbehorende websites, functies en inhoud alsmede externe online aanwezigheden, zoals ons social media-profiel (hierna te noemen gezamenlijk "onlineaanbod"). Voor de gebruikte begrippen, zoals "verwerking" of "verantwoordelijke", verwijzen wij naar de definities in artikel 4 van de basisbeschikking gegevensbescherming (DSGVO).

Verantwoordelijk

Klavierwunsch GmbH
Pregelweg 2
30916 Isernhagen
Duitsland

Gedelegeerd bestuurder: Konrad Blumberg
E-mail:

Types verwerkte gegevens

- Inventarisgegevens (bijvoorbeeld namen, adressen).
- Contactgegevens (bv. e-mail, telefoonnummers).
- Inhoudgegevens (bv. tekstinvoer, foto’s, video’s).
- Gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden).
- Meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).

Categorieën van getroffen personen

Zichters en gebruikers van het onlineaanbod (hierna in het kort ook "gebruikers" genoemd).

Bewerkingsdoel

- Terbeschikkingstelling van het onlineaanbod, de functies en de inhoud ervan.
- Contactaanvragen beantwoorden en communiceren met gebruikers.
- Veiligheidsmaatregelen.
- Waaiermetingen/marketing.

Gebruikte termen

"Persoonsgegevens": iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd); als identificeerbare natuurlijke persoon wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder door associatie met een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel (bv. cookie) of een of meer bijzondere kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon tot uitdrukking brengen.

"Verwerking": elke bewerking of reeks van bewerkingen, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures in verband met persoonsgegevens. De term gaat een heel eind en omvat vrijwel elke verwerking van gegevens.

"Pseudonimisering": de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer zonder het gebruik van aanvullende informatie aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegekend, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegekend.

"Onder "profilering" wordt verstaan elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bestaande in het gebruik van dergelijke gegevens voor de evaluatie van bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon, met name voor de analyse of voorspelling van aspecten in verband met de arbeidsprestaties, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verhuizing van die natuurlijke persoon.

"Verantwoordelijk": de natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander lichaam die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

"Verwerker": de natuurlijke of rechtspersoon, de autoriteit, de instelling of het lichaam die of dat namens de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Significante rechtsgrondslagen

Wij zullen u informeren over de rechtsgrondslag van onze gegevensverwerking in overeenstemming met Art. 13 DSGVO. Als de rechtsgrondslag niet in de gegevensbeschermingsverklaring wordt vermeld, is het volgende van toepassing: De rechtsgrondslag voor het verkrijgen van toestemming is artikel 6, lid 1, onder a), en artikel 7 van het DSGVO, de rechtsgrondslag voor de verwerking voor de uitvoering van onze diensten en de uitvoering van contractuele maatregelen, alsmede voor het beantwoorden van vragen is artikel 6, lid 1, onder b), van het DSGVO, de rechtsgrondslag voor de verwerking om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen is artikel 6, lid 1, onder c), van het DSGVO, en de rechtsgrondslag voor de verwerking om onze legitieme belangen te beschermen is artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO. Indien de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient artikel 6, lid 1, onder d), van het DSGVO als rechtsgrondslag.

Beveiligingsmaatregelen

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om een beschermingsniveau te waarborgen dat is afgestemd op het risico, waarbij wij rekening houden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, omvang, omstandigheden en doeleinden van de verwerking, alsmede met de verschillende waarschijnlijkheid en ernst van het risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, overeenkomstig artikel 32 van het DSGVO.

Deze maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van gegevens door controle uit te oefenen op de fysieke toegang tot de gegevens, alsmede op de toegang, de invoer, de doorgifte, de beschikbaarheidsbeveiliging en de scheiding van de gegevens. Bovendien hebben we procedures vastgesteld om de uitoefening van de rechten van betrokkenen, de verwijdering van gegevens en de reactie op het in gevaar brengen van gegevens te waarborgen. Bovendien houden wij al rekening met de bescherming van persoonsgegevens tijdens de ontwikkeling of selectie van hardware, software en procedures, in overeenstemming met het beginsel van gegevensbescherming door middel van technologieontwerp en gegevensbescherming vriendelijke presets (Art. 25 DSGVO).

Samenwerking met loonverwerkers en derden

Indien wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen en ondernemingen (contractverwerkers of derden) bekendmaken, aan hen doorgeven of hen anderszins toegang tot de gegevens verlenen, gebeurt dit alleen na een wettelijke toestemming (bijv. als een overdracht van de gegevens aan derden, zoals aan betalingsdienstaanbieders, op grond van art. 6, lid 1, onder b DSGVO voor contractuitvoering vereist is), als u daarvoor toestemming heeft gegeven, als een wettelijke verplichting hierin voorziet of op grond van onze gerechtvaardigde belangen (bijv. bij het gebruik van agenten, webpagina’s)

Indien wij op basis van een zogenoemd "orderverwerkingscontract" de verwerking van gegevens aan derden opdragen, gebeurt dit op basis van art. 28 DSGVO.

Doorgifte naar derde landen

Indien wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of in het kader van het gebruik van diensten van derden of openbaarmaking of doorgifte van gegevens aan derden, zal dit alleen plaatsvinden indien dit noodzakelijk is om onze (pre)contractuele verplichtingen na te komen, op basis van uw toestemming, op basis van een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen. Behoudens wettelijke of contractuele toestemmingen, verwerken of laten we de gegevens alleen in een derde land achter als de speciale vereisten van Art. 44 e.v. Proces DSGVO. Dit betekent bijvoorbeeld dat de verwerking wordt uitgevoerd op basis van bijzondere garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een gegevensbeschermingsniveau dat overeenkomt met dat van de EU (bv. voor de VS door het "privacyscherm") of de naleving van officieel erkende bijzondere contractuele verplichtingen (de zogenaamde "modelcontractbepalingen").

Rechten van de betrokkenen

U heeft het recht om bevestiging te vragen of de betreffende gegevens worden verwerkt en om informatie over deze gegevens, alsmede verdere informatie en een kopie van de gegevens op te vragen conform art. 15 DSGVO.

Conform art. 16 DSGVO heeft u het recht te verzoeken dat uw gegevens worden ingevuld of dat onjuiste gegevens die op u betrekking hebben worden gecorrigeerd.

Conform art. 17 DSGVO heeft u het recht om onmiddellijke verwijdering van relevante gegevens te eisen of een beperking van de verwerking van de gegevens conform art. 18 DSGVO.

U heeft het recht te verlangen dat de door u aan ons verstrekte gegevens conform art. 20 DSGVO worden ontvangen en te verlangen dat deze aan andere verantwoordelijke personen worden doorgegeven.

Overeenkomstig artikel 77 van het DSGVO hebben zij ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U heeft het recht om verleende toestemmingen conform art. 7 lid 3 DSGVO voor de toekomst in te trekken.

Recht op object

U kunt zich te allen tijde verzetten tegen de toekomstige verwerking van uw gegevens conform art. 21 DSGVO. Dit bezwaar kan met name worden ingediend tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden.

Cookies en recht van verzet in rechtstreekse reclame

"Cookies" zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op de computers van gebruikers. In de cookies kunnen verschillende gegevens worden opgeslagen. Een cookie wordt in de eerste plaats gebruikt om informatie op te slaan over een gebruiker (of het apparaat waarop de cookie wordt opgeslagen) tijdens of na zijn of haar bezoek aan een onlineaanbod. Tijdelijke cookies, of "sessiecookies" of "tijdelijke cookies", zijn cookies die worden verwijderd nadat een gebruiker een onlineaanbod heeft verlaten en zijn browser sluit. In zo’n cookie kan bijvoorbeeld de inhoud van een winkelmandje in een onlineshop of een inlogstatus worden opgeslagen. Cookies worden "permanent" of "persistent" genoemd en blijven ook na het afsluiten van de browser opgeslagen. De inlogstatus kan bijvoorbeeld worden opgeslagen wanneer gebruikers deze na enkele dagen bezoeken. Evenzo kunnen de belangen van gebruikers die worden gebruikt voor bereikmeting of marketingdoeleinden worden opgeslagen in een dergelijke cookie. Cookies van derden" zijn cookies die worden aangeboden door andere aanbieders dan de persoon die verantwoordelijk is voor de exploitatie van het onlineaanbod (anders, als het alleen cookies van derden zijn, worden ze "eerstepartijencookies" genoemd).

Wij kunnen gebruik maken van tijdelijke en permanente cookies en dit verduidelijken in het kader van onze gegevensbeschermingsverklaring.

Als gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd de betreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser uit te schakelen. Opgeslagen cookies kunnen in de systeeminstellingen van de browser worden verwijderd. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod.

Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online marketing doeleinden kan voor een groot aantal diensten, in het bijzonder in het geval van tracking, via de US site aboutads.info/choices of de EU site youronlinechoices.com worden gemeld. Bovendien kan het opslaan van cookies worden bereikt door ze te deactiveren in de browserinstellingen. Houd er rekening mee dat in dit geval niet alle functies van deze online aanbieding kunnen worden gebruikt.

Verwijdering van gegevens

De door ons verwerkte gegevens worden conform artikel 17 en 18 DSGVO verwijderd of de verwerking ervan beperkt. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze verklaring van gegevensbescherming, zullen de door ons opgeslagen gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke opslagverplichtingen. Als de gegevens niet worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, is de verwerking ervan beperkt. Dit betekent dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard.

Volgens de wettelijke vereisten in Duitsland wordt de opslag met name uitgevoerd voor een periode van tien jaar overeenkomstig § 147, lid 1, onder AO, artikel 257, lid 1, onder 1, nr. 1 en 4, lid 4, onder HGB (boeken, bescheiden, beheersverslagen, boekhoudbescheiden, handelsportefeuilles, documenten die van belang zijn voor de belastingheffing, enz.

Overeenkomstig de wettelijke vereisten in Oostenrijk wordt opslag met name gedurende 7 jaar uitgevoerd overeenkomstig § 132 (1) van het BAO (boekhoudkundige bescheiden, ontvangstbewijzen/facturen, rekeningen, ontvangstbewijzen, bedrijfsdocumenten, staat van inkomsten en uitgaven, enz.

Contractuele diensten

Wij verwerken de gegevens van onze contractpartners en geïnteresseerden evenals van andere klanten, klanten, klanten, klanten of contractpartners (ook wel "contractpartners" genoemd) conform artikel 6, lid 1, onder b). DSGVO om onze contractuele of precontractuele diensten aan hen te leveren. De hier verwerkte gegevens, het type, de omvang en het doel en de noodzaak van de verwerking ervan, worden bepaald door de onderliggende contractuele relatie.

De verwerkte gegevens omvatten de stamgegevens van onze contractpartners (bijv. naam en adres), contactgegevens (bijv. e-mailadressen en telefoonnummers) evenals contractgegevens (bijv. gebruikte diensten, inhoud van contracten, contractuele communicatie, namen van contactpersonen) en betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, betalingshistorie).

Wij verwerken geen speciale categorieën van persoonlijke gegevens, tenzij deze deel uitmaken van een opdracht of contractuele verwerking.

Wij verwerken gegevens die nodig zijn om de contractuele diensten te rechtvaardigen en te vervullen en wijzen op de noodzaak van openbaarmaking ervan, tenzij dit duidelijk is voor de contractuele partners. Bekendmaking aan externe personen of ondernemingen vindt alleen plaats indien dit vereist is in het kader van een overeenkomst. Bij de verwerking van de in het kader van een opdracht aan ons verstrekte gegevens handelen wij in overeenstemming met de aanwijzingen van de klant en de wettelijke voorschriften.

Wanneer we onze online diensten gebruiken, kunnen we het IP-adres en het tijdstip van de betreffende gebruikersactie opslaan. Deze gegevens worden opgeslagen op basis van onze legitieme belangen evenals de belangen van de gebruikers in de bescherming tegen misbruik en ander onbevoegd gebruik. Deze gegevens worden in beginsel niet aan derden doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is om onze aanspraken op grond van artikel 6, lid 1, onder f), geldend te maken. DSGVO is vereist of er bestaat een wettelijke verplichting conform art. 6 lid 1 sub c. DSGVO.

De gegevens worden gewist als de gegevens niet meer nodig zijn voor de nakoming van contractuele of wettelijke zorgplichten of voor de behandeling van garantie- of vergelijkbare verplichtingen, waarbij de noodzaak van opslag van de gegevens om de drie jaar wordt gecontroleerd; voor het overige gelden de wettelijke opslagverplichtingen.

Ministratie, Financiële Boekhouding, Organisatie van het Bureau, Contactbeheer

Wij verwerken gegevens in het kader van administratieve taken en de organisatie van ons bedrijf, de financiële administratie en het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals archivering. Wij verwerken dezelfde gegevens als die welke wij verwerken bij het verlenen van onze contractuele diensten. De verwerkingsgrondslagen zijn artikel 6, lid 1, onder c). DSGVO, artikel 6, lid 1, onder f) DSGVO. Klanten, prospecten, zakenpartners en websitebezoekers worden beïnvloed door de verwerking. Het doel en ons belang bij de verwerking ligt in de administratie, financiële administratie, kantoororganisatie, archivering van gegevens, dus taken die de instandhouding van onze bedrijfsactiviteiten, perceptie van onze taken en de levering van onze diensten dienen. Het wissen van de gegevens met betrekking tot contractuele diensten en communicatie komt overeen met de informatie die bij deze verwerkingsactiviteiten wordt verstrekt.

Wij geven gegevens door aan de belastingdienst, consultants, zoals belastingconsulenten of accountants, maar ook aan andere betalingskantoren en betalingsdienstaanbieders.

Daarnaast slaan we informatie op over leveranciers, organisatoren van evenementen en andere zakenpartners op basis van onze zakelijke belangen, bijvoorbeeld om later contact op te nemen. Deze gegevens, die voornamelijk bedrijfsgerelateerd zijn, slaan wij permanent op.

Businessanalyses en marktonderzoek

Wij analyseren de gegevens die ons ter beschikking staan over zakelijke transacties, contracten, onderzoeken, enz. om onze zakelijke activiteiten economisch te kunnen uitvoeren, markttendensen, wensen van contractpartners en gebruikers te herkennen. Wij verwerken voorraadgegevens, communicatiegegevens, contractgegevens, betalingsgegevens, gebruiksgegevens, metadata op basis van art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO, waarbij contractpartners, geïnteresseerden, klanten, bezoekers en gebruikers van ons online aanbod betrokken zijn.

De analyses worden uitgevoerd ten behoeve van economische evaluaties, marketing en marktonderzoek. We kunnen rekening houden met de profielen van geregistreerde gebruikers met informatie, bijvoorbeeld over de diensten die zij hebben gebruikt. De analyses dienen ons om de gebruiksvriendelijkheid, de optimalisatie van ons aanbod en de economische efficiëntie te verhogen. De analyses dienen ons alleen en worden niet extern openbaar gemaakt, tenzij het anonieme analyses met geaggregeerde waarden zijn.

Indien deze analyses of profielen persoonlijk zijn, zullen ze worden verwijderd of anoniem gemaakt bij beëindiging van de gebruiker, anders na twee jaar na het sluiten van het contract. Voor het overige worden macro-economische analyses en algemene trendbepalingen waar mogelijk anoniem gemaakt.

Registratiefunctie

Gebruikers kunnen een gebruikersaccount aanmaken. In het kader van de registratie worden de vereiste verplichte gegevens aan de gebruikers meegedeeld en op basis van artikel 6, lid 1, onder b, van het DSGVO verwerkt ten behoeve van het verstrekken van de gebruikersaccount. De verwerkte gegevens omvatten in het bijzonder de inloggegevens (naam, wachtwoord en e-mailadres). De gegevens die tijdens de registratie worden ingevoerd, zullen worden gebruikt voor het gebruik van de gebruikersaccount en het doel ervan.

Gebruikers kunnen per e-mail op de hoogte worden gebracht van informatie die relevant is voor hun gebruikersaccount, zoals technische wijzigingen. Indien een gebruiker zijn gebruikersaccount heeft opgezegd, worden zijn gegevens met betrekking tot het gebruikersaccount gewist onder voorbehoud van een wettelijke bewaarplicht. Het is aan de gebruikers om hun gegevens op te slaan voor het einde van het contract als ze hebben opzegging. Wij hebben het recht om alle gebruikersgegevens die zijn opgeslagen tijdens de looptijd van het contract onherroepelijk te verwijderen.

In het kader van het gebruik van onze registratie- en inlogfuncties en het gebruik van de gebruikersaccount slaan wij het IP-adres en het tijdstip van de desbetreffende gebruikersactie op. De gegevens worden opgeslagen op basis van onze legitieme belangen en de bescherming van de gebruiker tegen misbruik en ander onbevoegd gebruik. Doorgifte van deze gegevens aan derden vindt in beginsel niet plaats, tenzij dit noodzakelijk is om onze aanspraken geldend te maken of er een wettelijke verplichting bestaat conform art. 6 lid 1 sub c DSGVO. De IP-adressen worden uiterlijk na 7 dagen geanonimiseerd of verwijderd.

Contactopname

Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier, e-mail, telefoon of via social media), worden de gegevens van de gebruiker voor de verwerking van de contactaanvraag en de verwerking ervan verwerkt in overeenstemming met Art. 6, lid 1, onder b) DSGVO. Gebruikersinformatie kan worden opgeslagen in een systeem voor relatiebeheer ("CRM-systeem") of een vergelijkbare vraagorganisatie.

We verwijderen de verzoeken als ze niet langer nodig zijn. Tweejaarlijks wordt deze eis opnieuw bekeken; ook de wettelijke archiveringsverplichtingen zijn van toepassing.

Hosting en e-mailing

De hostingdiensten die wij gebruiken, dienen om de volgende diensten aan te bieden: Infrastructuur en platform diensten, computercapaciteit, opslagruimte en database diensten, e-mail levering, beveiligingsdiensten en technisch onderhoud diensten die we gebruiken om dit online aanbod.

Wij of onze hostingprovider verwerken inventarisatie-, contact-, inhouds-, contract-, gebruiksgegevens, meta- en communicatiegegevens van klanten, belangstellenden en bezoekers van dit onlineaanbod op basis van ons legitiem belang bij een efficiënte en veilige terbeschikkingstelling van dit onlineaanbod conform art. 6 lid 1 sub f DSGVO in combinatie met. Art. 28 DSGVO (sluiting van een contract voor de verwerking van bestellingen).

Verzameling van toegangsgegevens en logbestanden

Wij, of onze hostingprovider, verzamelen gegevens op basis van onze legitieme belangen in de zin van artikel 6, lid 1, onder f). DSGVO-gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten de naam van de website, het bestand, de datum en het tijdstip van de toegang, het volume van de overgedragen gegevens, de melding van succesvolle toegang, het type en de versie van de browser, het besturingssysteem van de gebruiker, de referrer-URL (de eerder bezochte pagina), het IP-adres en de aanvragende provider.

Logbestandgegevens worden om veiligheidsredenen (bijvoorbeeld om misbruik of fraude te onderzoeken) maximaal 7 dagen bewaard en vervolgens gewist. Gegevens waarvan de verdere opslag noodzakelijk is voor de bewijsvoering, mogen niet worden gewist totdat het incident in kwestie definitief is opgehelderd.

Google AdWords en conversiemeting

Wij gebruiken op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons onlineaanbod in de zin van art. 6, lid 1, onder f). DSGVO) de diensten van Google LLC, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google").

Google is gecertificeerd op basis van de Privacy Shield Agreement en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming (privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000001L5AAI&status=active).

Wij gebruiken het online marketingproces Google "AdWords" om advertenties in het Google Advertising Network te plaatsen (bijv. in zoekresultaten, in video’s, op websites, etc.) zodat ze worden weergegeven aan gebruikers die een verondersteld belang in de advertenties hebben. Dit stelt ons in staat om advertenties voor en binnen ons online aanbod meer specifiek weer te geven om gebruikers alleen advertenties te presenteren die mogelijk overeenkomen met hun interesses. Als een gebruiker bijvoorbeeld advertenties te zien krijgt voor producten waarin hij geïnteresseerd is in andere online aanbiedingen, wordt dit "remarketing" genoemd. Bij de toegang tot onze en andere websites waarop het Google Advertising Network actief is, voert Google direct een code van Google uit en worden (her)marketingtags (onzichtbare afbeeldingen of code, ook wel "web beacons" genoemd) in de website geïntegreerd. Met hun hulp wordt een individuele cookie, d.w.z. een klein bestand, opgeslagen op het apparaat van de gebruiker (vergelijkbare technologieën kunnen ook worden gebruikt in plaats van cookies). In dit bestand wordt bijgehouden welke websites de gebruiker bezoekt, welke inhoud hij interesseert en op welke aanbiedingen de gebruiker heeft geklikt, technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijden en nadere informatie over het gebruik van het onlineaanbod.

We ontvangen ook een individuele "conversiecookie". De informatie die met behulp van cookies wordt verzameld, wordt door Google gebruikt om conversiestatistieken voor ons te genereren. We zien echter alleen het totaal aantal anonieme gebruikers die op onze advertentie hebben geklikt en zijn omgeleid naar een pagina met een conversietag. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Gebruikersgegevens worden pseudoniem verwerkt binnen het advertentienetwerk van Google. Dit betekent dat Google bijvoorbeeld niet de namen of e-mailadressen van gebruikers opslaat en verwerkt, maar de relevante data-cookies verwerkt binnen pseudonieme gebruikersprofielen. Dit betekent vanuit het oogpunt van Google dat de advertenties niet worden beheerd en weergegeven voor een specifiek geïdentificeerde persoon, maar voor de cookie houder, ongeacht wie deze cookie houder is. Dit geldt niet als een gebruiker Google uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De verzamelde informatie over de gebruikers wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, de instel- en bezwaarmogelijkheden, is te vinden in de privacyverklaring van Google (policies.google.com/technologies/ads) en in de instellingen voor de weergave van advertenties door Google (adssettings.google.com/authenticated).

Bereikmeting met Matomo

In het kader van de bereikanalyse van Matomo, op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. interesse in de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online aanbod in de zin van Art. 6 lid 1 sub f. DSGVO) verwerkt de volgende gegevens: het type browser en de versie die u gebruikt, het besturingssysteem dat u gebruikt, uw land van herkomst, datum en tijd van de serveraanvraag, het aantal bezoeken, de tijd die u op de website doorbrengt en de externe links die u aanklikt. Het IP-adres van de gebruikers wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen.

Matomo maakt gebruik van cookies die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van ons online aanbod door de gebruiker mogelijk maken. Uit de verwerkte gegevens kunnen pseudonieme gebruikersprofielen worden aangemaakt. De cookies worden één week bewaard. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt alleen opgeslagen op onze server en niet doorgegeven aan derden.

Gebruikers kunnen te allen tijde bezwaar maken tegen de geanonimiseerde gegevensverzameling door het Matomo programma met effect voor de toekomst door te klikken op de link hieronder. In dit geval wordt er een zogenaamde opt-out cookie opgeslagen in uw browser, wat betekent dat Matomo geen sessiegegevens meer verzamelt. Als gebruikers hun cookies wissen, betekent dit echter dat de opt-out-cookie ook wordt verwijderd en daarom opnieuw door de gebruikers moet worden geactiveerd.

De logs met gebruikersgegevens worden uiterlijk na 6 maanden verwijderd.

Klik op de knop om uw instellingen aan te passen

Online aanwezigheid in sociale media

Wij onderhouden online presentaties binnen sociale netwerken en platforms om te communiceren met actieve klanten, prospects en gebruikers en hen te informeren over onze diensten. Bij de toegang tot de respectieve netwerken en platforms zijn de algemene voorwaarden en de richtlijnen voor gegevensverwerking van hun respectieve exploitanten van toepassing.

Tenzij anders vermeld in ons privacybeleid verwerken we de gegevens van gebruikers die met ons communiceren binnen sociale netwerken en platforms, bijvoorbeeld door artikelen op onze websites te schrijven of ons berichten te sturen.

We gebruiken cookies. Door onze site te blijven gebruiken, stemt u hiermee in. Details en eventuele bezwaren kunt u vinden in onze informatie over gegevensbescherming.
Geen gebruik van aanbiedingen van derden

Afgezien van de technisch noodzakelijke “sessiecookies” gebruikt deze website alleen Matomo tracking.

Tracking cookie van Matomo

Matomo wordt gebruikt conform DSGVO, omdat het alleen gegevens verzamelt en verwerkt binnen deze website. Het dient voor het niet-persoonlijk volgen van de interactie van de gebruiker.